Landskapsarkitektens beskrivelse

Gode uterom og varierte soner

Det nye boligområdet trappes oppover i den vestvendte hellinga, Fagerlia, og legger forholdene til rette for gode uterom med sol og overblikk.

Ved byhusene trappes terrenget mellom husene og bidrar til å skape definerte rom tilhørende hver boenhet. Utearealene som omkranses av blokkbebyggelsen fremstår som frodige tun for opphold og rekreasjon. Terrengformingen og vegetasjonen bidrar til å skape en sekvens av åpne og lukka rom, som skaper variasjon og dynamikk i uterommene.

De ulike sonene er bundet sammen av interne gangveier og siktlinjer som bidrar til å skape et helhetlig parkdrag gjennom boligområdet. Gjennom et mangfold av plantearter endrer gårdsrommene seg gjennom vekstsesongen.

Området skal gi rom for et mangfold av aktiviteter, og de bilfrie uteområdene bidrar til å gi trygge rammer for lek og opphold.

InSitu Landskapsarkitekter

Meld din interesse her

Kontakt megler

Gunnar Olai Stavlund
Eiendomsmegler mnef.
gunnar@stavlund.no
913 53 125

Morten E. Stene
Eiendomsmegler mnef.
Morten.stene@stavlund.no
917 82 296